Certifierat kvalitets- och miljöledningssystem 

ISO 9001 och ISO 14001

Vi har ett certifierat kvalitets och ledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001. 

Under hösten 2022 påbörjade vi vårt arbete med en cerifiering av vårt kvalitets och miljöarbete. Vi tog fram ett ledningssystem med fokus på ständig förbättring. Projektet medfinansieras av EU:s strukturfonder, Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

ISO 9001 är en internationell standard som innehåller riktlinjer för ett ledningssystem där kundperspektiv, utveckling och kvalitet är i fokus. Vårt ledningssystemet beskriver hur vi ständigt förbättrar och anpassar vår verksamhet för att möta våra kunders behov och önskemål. 

ISO 14001 är en väletablerad och bred standard med miljöfrågor i fokus. Vårt miljöledningssystemet visar att vi tar ansvar för vår miljö.

                                                                

 

Ett aktivt miljö och hållbarhetsarbete

Det finns bara en jord och vi måste tilsammans hjälpas åt att ta tillvara de naturresurser som vi har. För oss på Hamiltone är det därför självklart att ställa oss bakom FN:globala mål för hållbar utveckling.

Till exempel strävar vi efter så låg energiåtgång som möjligt i våra hus. Här tar vi hjälp av ny teknik och har installerat solceller i alla fastigheter. Med effektiv planering försöker vi minska byggavfallet så långt det går. För att minska transporterna samarbetar vi med lokala företag och leverantörer.

Vi tänker också hållbart när det gäller arbetsmiljön. På Hamiltone bryr vi oss om varandra och litar på varandra, trygga medarbetere är bra medarbetare.